Nya möjligheter när Trelleborgs kommun tog klivet till headless CMS

Trelleborg växer

Foto: Trelleborgs kommun / Niclas Ingvarsson

Trelleborgs kommun ville ta ett stort kliv med sin nya webbplats och valde därför headless CMS. Whitespace fick uppdraget att skapa en webbplats med höga krav på tillgänglighet och mobil användbarhet.

Trelleborg mobil

Tre centrala behov

Trelleborgs kommuns utgångspunkt var att möjliggöra ett plattformsoberoende och mer långsiktigt innehållsarbete som höll för framtiden. Fokus låg även på att ta fram en webbplats där användarna enkelt hittar vad de letar efter bland en stor mängd innehåll, även på små skärmar. Därtill behövde nya webbplatsen leva upp till Webbtillgänglighetsdirektivet som trädde i kraft 2018.

Trelleborg komponenter

Headless med användarfokus

Tidigt i projektet riktade Trelleborg in sig på att använda headless CMS med Wordpress och Municipio som innehållslager. Med detta vägval frikopplar de själva innehållet från mediet. Webbplatsen hämtar då innehållet genom ett API, men samma innehåll kan också presenteras i en app, en chattbot, eller i en kanal som inte ens finns idag.

I koncept- och designarbetet var huvudfokus på tillgänglighet, mobil användbarhet och navigering. Givetvis med utgångspunkt i målgrupperna. Whitespaces tillgänglighetsexperter var dessutom med och såg till att webbplatsen levde upp till lagkraven.

Utvecklingen skedde genom en agil projektform som bedrevs i sprintar. Med löpande tester och justeringar under hela processen gick det att säkerställa att resultatet inte avvek från de uppsatta målen.

I designarbetet utgick vi från tanken att användarna går in på webbplatsen för att hitta svaret på en fråga, ett problem, eller en uppgift. Därför lade vi stort tyngd på att skapa en rak och smart navigering.

Linn Nilsson, Lead UX Designer
Trelleborg desktop

Bättre prestanda och nya möjligheter

För användarnas del har den traditionella menynavigationen fått en mer underordnad betydelse i förmån för sökfunktionalitet och smarta menyval. En hybrid navigering kombinerar en hierarkisk meny med tydliga och relevanta länkingångar.

Nya webbplatsen är ett av många möjliga visningsfönster för samma innehåll. Eftersom webbplatsen hämtar innehållet som rådata och presenterar det som statiska sidor, utan några databasanrop, innebär det också att webbplatsen är blixtsnabb.

Genom att använda sig av Open Source-plattformen Muncipio, som utvecklas tillsammans av kommuner för kommuner, deltar Trelleborgs kommun i ett övergripande samarbete som värnar om skattekronan.

Vill du veta mer om möjligheterna med Municipio och headless CMS?

Hör av dig till David Blomberg070-4816072 eller david.blomberg@whitespace.se